Publications

[2020-2019] [2018-2017][2016-2015] [2014-2013] [2012-2011] [2010-2009] [2008-2007] [Books]

105. Bright and Stable NIR‐II J‐aggregated AIE Dibodipy for Dynamic in vivo Bioimaging

Qisong Zhang, Peng Yu, Yong Fan*, Caixia Sun, Haisheng He, Xuan Liu, Lingfei Lu, Mengyao Zhao, Hongxin Zhang, Fan Zhang*

Angew. Chem. Int. Ed., 2020,
doi.org/10.1002/anie.202012427

104. Enhancement of Nanozyme Permeation by Endovascular Interventional Treatment to Prevent Vascular Restenosis via Macrophage Polarization Modulation

Lishuai Feng+, Chaoran Dou+, Yuguo Xia+, Benhao Li, Mengyao Zhao, Ahmed Mohamed El‐Toni, Nada Farouk Atta, Yuanyi Zheng, Xiaojun Cai*, Yan Wang*, Yingsheng Cheng*, Fan Zhang*

Adv. Funct. Mater., 2020, 2006581
doi.org/10.1002/adfm.202006581

103. NIR-II Bioluminescence for In Vivo High Contrast Imaging and In Situ ATP-Mediated Metastases Tracing

Lingfei Lu, Benhao Li, Suwan Ding, Yong Fan*, Shangfeng Wang, Caixia Sun, Mengyao Zhao, Chun-Xia Zhao, Fan Zhang*

Nat. Commun., 2020, 11, 4192
doi.org/10.1038/s41467-020-18051-1

102. Recent Advances for Intraoperative Nerve Bioimaging: Fluorescence‐Guided Surgery for Nerve Preservation

Ying Chen, Hongxin Zhang, Zuhai Lei, Fan Zhang*

Small Structures, 2020,
doi.org/10.1002/sstr.202000036

101. Molecular Engineering of NIR‐II Fluorophores for Improved Biomedical Detection

Zuhai Lei, Fan Zhang*

Angew. Chem. Int. Ed., 2020,
doi.org/10.1002/anie.202007040

100. Exploiting Molecular Probes to Perform Near‐Infrared Fluorescence‐Guided Surgery

Yifan Wu, Fan Zhang*

VIEW., 2020, 20200068
doi.org/10.1002/VIW.20200068

99. Molecular Fluorophores for Deep-Tissue Bioimaging

Shangfeng Wang, Benhao Li, Fan Zhang*

ACS Cent. Sci., 2020,
doi.org/10.1021/acscentsci.0c00544

98. NIR‐II Chemiluminescence Molecular Sensor for In‐Vivo High Contrast Inflammation Imaging

Yanling Yang, Shangfeng Wang, Lingfei Lu, Qisong Zhang, Peng Yu, Yong Fan*, Fan Zhang*

Angew. Chem. Int. Ed., 2020,
doi.org/10.1002/anie.202007649

97. Recent Progress in NIR-II Emitting Lanthanide-Based Nanoparticles and Their Biological Applications

Suwan Ding, Lingfei Lu, Yong Fan*, Fan Zhang*

Journal of Rare Earths, 2020, 38(5), 451-463
doi.org/10.1016/j.jre.2020.01.021

96. Rational Designing of Near-Infrared-II Organic Molecular Dyes for Bioimaging and Biosensing

Benhao Li, Mengyao Zhao, Fan Zhang*

ACS Materials Lett. , 2020, 2, 905-917
doi.org/10.1021/acsmaterialslett.0c00157

95. A Mini-Review on Recent Progress of New Sensitizers for Luminescence of Lanthanide Doped Nanomaterials

Hongxin Zhang, Zi-Han Chen, Xuan Liu, Fan Zhang*

Nano Res. , 2020, 13, 1795-1809
doi.org/10.1007/s12274-020-2661-8

94. Organic NIR-II Molecule with Long Blood Half-Life for In Vivo Dynamic Vascular Imaging

Benhao Li+, Mengyao Zhao+, Lishuai Feng, Chaoran Dou, Suwan Ding, Gang Zhou, Lingfei Lu, Hongxin Zhang, Feiya Chen, Xiaomin Li, Guangfeng Li, Shichang Zhao, Chunyu Jiang, Yan Wang, Dongyuan Zhao, Yingsheng Cheng, Fan Zhang*

Nat. Commun., 2020, 11, 3102
doi.org/10.1038/s41467-020-16924-z

93. A Tumor‐Microenvironment‐Responsive Lanthanide–Cyanine FRET Sensor for NIR‐II Luminescence‐Lifetime In Situ Imaging of Hepatocellular Carcinoma

Mengyao Zhao+, Benhao Li+, Yifan Wu, Haisheng He, Xinyan Zhu, Hongxin Zhang, Chaoran Dou, Lishuai Feng, Yong Fan, Fan Zhang*

Adv. Mater., 2020, 32(28), 2001172
doi.org/10.1002/adma.202001172

92. J-aggregates of Cyanine Dye for NIR-II In-vivo Dynamic Vascular Imaging Beyond 1500 nm

Caixia Sun+, Benhao Li+, Mengyao Zhao, Shangfeng Wang, Zuhai Lei, Lingfei Lu, Hongxin Zhang, Lishuai Feng, Chaoran Dou, Dongrui Yin, Huixiong Xu, Yingsheng Cheng, Fan Zhang*

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141(49), 19221-19225
doi.org/10.1021/jacs.9b10043

91. Manganese Oxide Nanoclusters for Skin Photoprotection

Lin Xiong, Mengyao Zhao, Yong Fan, Shangfeng Wang, Yanling Yang, Xiaomin Li, Dongyuan Zhao and Fan Zhang*

ACS Appl. Bio Mater., 2019, 2(9), 3974-3982
10.1021/acsabm.9b00528

90. Elemental Migration in Core/Shell Structured Lanthanide Doped Nanoparticles

Lu Liu, Xiaomin Li*, Yong Fan, Changyao Wang, Ahmed Mohamed El-Toni, Mansour Saleh Alhoshan, Dongyuan Zhao, and Fan Zhang*

Chem. Mater., 2019, 31(15), 5608-5615
10.1021/acs.chemmater.9b01348

89. Tm3+‐Sensitized NIR‐II Fluorescent Nanocrystals for In Vivo Information Storage and Decoding

Hongxin Zhang, Yong Fan, Peng Pei, Caixia Sun, Lingfei Lu, and Fan Zhang*

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58(30), 10153-10157
10.1002/anie.201903536

88. In Vivo Assembly and Disassembly of Probes to Improve Near‐Infrared Optical Bioimaging

Mengyao Zhao, Benhao Li, Yong Fan, Fan Zhang*

Adv. Healthcare. Mater., 2019, 8(13), 1801650
10.1002/adhm.201801650

87. Stable, Wavelength‐Tunable Fluorescent Dyes in the NIR‐II Region for in‐vivo High‐Contrast Bioimaging and Multiplexed Biosensing

Zuhai Lei, Caixia Sun, Peng Pei, Shangfeng Wang, Dandan Li, Xin Zhang, Fan Zhang*

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58(24), 8166-8171
10.1002/anie.201904182

86. Optical Multiplexed Bioassays Improve Biomedical Diagnostics

Yong Fan, Shangfeng Wang, and Fan Zhang*

Angew. Chem. Int. Ed., 2019
10.1002/anie.201901964

85. Beyond 1000 nm Emission Wavelength: Recent Advances in Organic and Inorganic Emitters for Deep‐Tissue Molecular Imaging

Feng Ding+, Yong Fan+, Yao Sun*, and Fan Zhang*

Adv. Healthcare Mater., 2019, 8(14), 1900260
10.1002/adhm.201900260

84. In Vivo High-resolution Ratiometric Fluorescence Imaging of Inflammation Using NIR-II Nanoprobes with 1550 nm Emission

Shangfeng Wang, Lu Liu, Yong Fan, Ahmed Mohamed El-Toni, Mansour Saleh Alhoshan, Dandan Li, and Fan Zhang*

Nano Lett., 2019, 19(4), 2418-2427
10.1021/acs.nanolett.8b05148

83. Peroxynitrite Activatable NIR-II Fluorescent Molecular Probe for Drug-Induced Hepatotoxicity Monitoring

Dandan Li, Shangfeng Wang, Zuhai Lei, Caixia Sun, Ahmed Mohamed El-Toni, Mansour Saleh Alhoshan, Yong Fan, Fan Zhang*

Anal. Chem., 2019, 91(7), 4771–4779
10.1021/acs.analchem.9b00317

82. Exploiting lanthanide-doped upconversion nanoparticles with core/shell structures

Yong Fan, Lu Liu, Fan Zhang*

Nano Today, 2019, 25, 68-84
10.1016/j.nantod.2019.02.009

81. Anti-quenching NIR-II Molecular Fluorophores for in vivo High-contrast Imaging and pH Sensing

Shangfeng Wang, Yong Fan, Dandan Li, Caixia Sun, Zuhai Lei, Lingfei Lu, Ting Wang, Fan Zhang*

Nat. Commun., 2019, 10, 1058
10.1038/s41467-019-09043-x

80. A New Generation of NIR‐II Probes: Lanthanide‐Based Nanocrystals for Bioimaging and Biosensing

Yong Fan, Fan Zhang*

Adv. Optical. Mater., 2019, 7(7), 1801417
10.1002/adom.201801417

79. Precise in vivo Inflammation Imaging Using in‐situ Responsive Cross‐linking of Glutathione Modified Ultra‐Small NIR‐II Lanthanide Nanoparticles

Mengyao Zhao+, Rui Wang+, Benhao Li, Yong Fan, Yifan Wu, Xinyan Zhu and Fan Zhang*

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58(7), 2050-2054
10.1002/anie.201812878


 

78. Supramolecularly Engineered NIR-II and Upconversion Nanoparticles In-vivo Assembly and Dis-assembly to Improve Bioimaging

Mengyao Zhao, Benhao Li, Peiyuan Wang, Lingfei Lu, Zhengcheng Zhang, Lu Liu, Shangfeng Wang, Dandan Li, Rui Wang, Fan Zhang*

Adv. Mater., 2018, 30(52), 1804982
10.1002/adma.201804982

77. High-Capacity Upconversion Wavelength and Lifetime Binary Encoding for Multiplexed Biodetection

Lei Zhou+, Yong Fan+, Rui Wang, Xiaomin Li, Lingling Fan, and Fan Zhang*

Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57(39), 12824-12829
10.1002/anie.201808209

76. Lifetime-engineered NIR-II Nanoparticles Unlock Multiplexed in Vivo Imaging

Yong Fan, Peiyuan Wang, Yiqing Lu*, Rui Wang, Lei Zhou, Xianlin Zheng, Xiaomin Li, James A. Piper and Fan Zhang*

Nat. Nanotechnol., 2018, 13(10), 941-946
10.1038/s41565-018-0221-0

75. NIR-II Nanoprobes In-vivo Assembly to Improve Image-guided Surgery for Metastatic Ovarian Cancer

Peiyuan Wang, Yong Fan, Lingfei Lu, Lu Liu, Lingling Fan*, Mengyao Zhao, Yang Xie, Congjian Xu, and Fan Zhang*

Nat. Commun., 2018, 9, 2898
10.1038/s41467-018-05113-8

74. Small-Molecule Lanthanide Complexes Probe for Second Near-Infrared Window Bioimaging

Yanling Yang, Peiyuan Wang, Lingfei Lu, Yong Fan, Caixia Sun, Lingling Fan, Congjian Xu, Ahmed Mohamed El-Toni, Mansour Alhoshan, and Fan Zhang*

Anal. Chem., 2018, 90(13), 7946-7952
10.1021/acs.analchem.8b00603

73. Er3+ Sensitized 1530 nm to 1180 nm Second Near-Infrared Window Upconversion Nanocrystals for in Vivo Biosensing

Lu Liu, Shangfeng Wang, Baozhou Zhao, Peng Pei, Yong Fan, Xiaomin Li*, Fan Zhang*

Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57(25), 7518-7522
10.1002/anie.201802889

72. Efficient 1064-nm NIR-II Excitation Fluorescent Molecular Dye for Deep-tissue High-resolution Dynamic Bioimaging

Benhao Li+, Lingfei Lu+, Mengyao Zhao, Zuhai Lei, Fan Zhang*

Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57(25), 7483-7487
10.1002/anie.201801226

71. Near-infrared rechargeable “optical battery” implant for irradiation-free photodynamic therapy

Lidan Hu, Peiyuan Wang, Mengyao Zhao, Lu Liu, Lei Zhou, Benhao Li, Fahad H. Albaqami, Ahmed Mohamed El-Toni, Xiaomin Li*, Yang Xie, Xiaofei Sun, Fan Zhang*

Biomaterials, 2018, 163, 154-162

70. Near-Infrared Upconversion Mesoporous Cerium Oxide Hollow Biophotocatalyst for Concurrent pH-/H2O2-Responsive O2-Evolving Synergetic Cancer Therapy

Chi Yao, Wenxing Wang, Peiyuan Wang, Mengyao Zhao, Xiaomin Li, Fan Zhang*

Adv. Mater., 2018, 30(7),1704833

69. Orthogonal Multiplexed Luminescence Encoding with Near-Infrared Rechargeable Upconverting Persistent Luminescence Composites

Lidan Hu, Yong Fan, Lu Liu, Xiaomin Li*, Baozhou Zhao, Rui Wang, Peiyuan Wang, Ahmed Mohamed El-Toni and Fan Zhang*

Adv. Optical Mater., 2017, 5, 1700680

 

68. Facile Synthesis of Uniform Virus-like Mesoporous Silica Nanoparticles for Enhanced Cellular Internalization

Wenxing Wang, Peiyuan Wang, Xueting Tang, Ahmed A. Elzatahry, Shuwen Wang, Daifallah Al-Dahyan, Mengyao Zhao, Chi Yao, Chin-Te Hung, Xiaohang Zhu, Tiancong Zhao, Xiaomin Li, Fan Zhang,* and Dongyuan Zhao*

ACS Cent. Sci.2017, 3, 839-846

1504061284741179.jpg

 

67. Degradation-Restructuring Induced Anisotropic Epitaxial Growth for Fabrication of Asymmetric Diblock and Triblock Mesoporous Nanocomposites

Xiaomin Li, Tiancong Zhao, Yang Lu, Peiyuan Wang, Ahmed Mohamed El-Toni, Fan Zhang*, Dongyuan Zhao*

Adv. Mater., 2017, 29, 1701652

131435404466933844.jpg

 

66. Kinetics-mediate fabrication of multi-model bioimaging lanthanide nanoplates with controllable surface roughness for blood brain barrier transportation

Peiyuan Wang, Chengli Wang, Lingfei Lu, Xiaomin Li*, Wenxing Wang, Mengyao Zhao, Lidan Hu, Ahmed Mohamed El-Toni, Qin Li, Fan Zhang*

Biomaterials, 2017, 141, 223-232

1-s2.0-S0142961217304477-fx1_lrg.jpg

 

65. In vivo gastrointestinal drug-release monitoring through second near-infrared window fluorescent bioimaging with orally delivered microcarriers

Rui Wang, Lei Zhou, Wenxing Wang, Xiaomin Li, Fan Zhang*

Nat. Commun.2017, 8, 14702

131338906353168622.jpg

 

64. Near Infrared-Activated Upconversion Nanoprobes for Sensitive Endogenous Zn2+ Detection and Selective On-Demand Photodynamic Therapy

Ping Hu, Rui Wang, Lei Zhou, Lei Chen, Qingsheng Wu, Ming-Yong Han, Ahmed Mohamed El-Toni, Dongyuan Zhao, Fan Zhang*

Anal. Chem.2017893492-3500

131321605127669563.jpg

 

63. Orthogonal near-infrared upconversion Co-Regulated site-specific O2 delivery and photodynamic therapy for hypoxia tumor by using red blood cell microcarriers

Peiyuan Wang, Xiaomin Li, Chi Yao, Wenxing Wang, Mengyao Zhao, Mohamed El-Toni, Fan Zhang*

Biomaterials, 2017, 125, 90-100

131316164303006043.jpg

 

62. Intracellular and In Vivo Cyanide Mapping via Surface Plasmon Spectroscopy of Single Au-Ag Nanoboxes

Peiyuan Wang, Yujie Bai, Chi Yao, Xiaomin Li, Lei Zhou, Wenxing Wang, Ahmed Mohamed El-Toni, Jian Zi, Dongyuan Zhao, Lei Shi*, Fan Zhang*

Anal. Chem.2017, 89, 2583-2591

131310177810008229.png

61. Near-Infrared-Triggered Azobenzene-Liposome/Upconversion Nanoparticle Hybrid Vesicles for Remotely Controlled Drug Delivery to Overcome Cancer Multidrug Resistance

Chi Yao, Peiyuan Wang, Xiaomin Li, Xiaoyu Hu, Junli Hou, Leyong Wang, Fan Zhang*

Adv. Mater.2016, 28, 9341-9348

131310177349041863.png

 

60. Bioapplications and biotechnologies of upconversion nanoparticle-based nanosensors

Chengli Wang, Xiaomin Li, Fan Zhang*

Analyst, 2016, 141, 3601-3620

131310169691963903.gif

 

 

59. Filtration Shell Mediated Power Density Independent Orthogonal Excitations-Emissions Upconversion Luminescence

Xiaomin Li, Zhenzhen Guo, Tiancong Zhao, Yang Lu, Lei Zhou, Dongyuan Zhao, and Fan Zhang*

Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 2464-2469

131079392318503197.jpg

 

58Facile Peptides Functionalization of Lanthanide-Based Nanocrystals through Phosphorylation Tethering for Efficient in Vivo NIR-to-NIR Bioimaging

Chi Yao, Peiyuan Wang, Rui Wang, Lei Zhou, Ahmed Mohamed El-Toni, Yiqing Lu, Xiaomin Li, and Fan Zhang*

Anal. Chem.2016, 137, 2808-2811

131079391246941908.gif

 

57. Phosphorylated Peptides Functionalization of Lanthanide Upconversion Nanoparticles for Tuning the Nanomaterial-Cell Interaction

Chi Yao, Caiyi Wei, Zhi Huang, Yiqing Lu, Ahmed Mohamed El-Toni, Dianwen Ju, Xiangmin Zhang, Wenning Wang, and Fan Zhang*

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 8, 6935-6943

131079390041072936.jpg

 

56. Carbon dots modified mesoporous organosilica as an adsorbent for the removal of 2,4-dichlorophenol and heavy metal ions

Lingzhi Wang, Chen Cheng, Sen Tapas, Juying Lei, Masaya Matsuoka, Jinlong Zhang* and Fan Zhang*

J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 13357-13364

131019709967398939.gif

 

55. Carbon-Dot-Sensitized, Nitrogen-Doped TiO2 in Mesoporous Silica for Water Decontamination through Nonhydro- phobic Enrichment-Degradation Mode

Chen Cheng, Xianjun Tan, Deli Lu, Lingzhi Wang,* Tapas Sen, Juying Lei, Ahmed Mohamed El-Toni, Jinlong Zhang,* Fan Zhang,* and Dongyuan Zhao

Chem. Eur. J., 2015, 21, 17944-17950

131019706794667470.jpg

 

54. Anisotropic Encapsulation-Induced Synthesis of Asymmetric Single-Hole Mesoporous Nanocages

Xiaomin Li, Lei Zhou, Yong Wei, Ahmed Mohamed El-Toni, Fan Zhang,* and Dongyuan Zhao*

J. Am. Chem. Soc.2015, 137, 5903-5906

130942097462479577.gif

 

53. Rare Earth Core/Shell Nanobarcodes for Multiplexed Trace Biodetection

Lei Chen, Xiaomin Li, Dengke Shen, Lei Zhou, Dan Zhu, Chunhai Fan, and Fan Zhang*

Anal. Chem.2015, 87, 5745-5752

130942095275324479.gif

 

52. Single-band upconversion nanoprobes for multiplexed simultaneous in situ molecular mapping of cancer biomarkers

Leizhou, Rui Wang, Chi Yao, Xiaomin Li, Chengli Wang, Xiaoyan Zhang, Congjian Xu, Aijun Zeng, Dongyuan Zhao and Fan Zhang*

Nat. Comm.2015, 6, 6938

130750969838532860.jpg

 

51. Lab on upconversion nanoparticles: optical properties and applications engineering via designed nanostructure

Xiaomin Li, Fan Zhang* and Dongyuan Zhao

Chem. Soc. Rev.2015, 44, 1346-1378

130750066829583702.gif

 

50. Epitaxial Seeded Growth of Rare-Earth Nanocrystals with Efficient 800 nm Near-Infrared to 1525 nm Short-Wavelength Infrared Downconversion Photoluminescence for In Vivo Bioimaging

Rui Wang, Xiaomin Li, Lei Zhou, Fan Zhang*

Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 12086-12090

130718469824307794.gif

 

49. Anisotropic Growth-Induced Synthesis of Dual-Compartment Janus Mesoporous Silica Nanoparticles for Bimodal Triggered Drugs Delivery

Xiaomin Li, Lei Zhou, Yong Wei, Ahmed Mohamed El-Toni, Fan Zhang * and Dongyuan Zhao *

J. Am. Chem. Soc.2014, 136, 15086-15092

130718466416232863.gif

 

48. Biphase Stratification Approach to Three-Dimensional Dendritic Biodegradable Mesoporous Silica Nanospheres

Dengke Shen, Jianping Yang, Xiaomin Li,Lei Zhou, Renyuan Zhang,Lei Chen,Rui Wang, Fan Zhang*,Dongyuan Zhao *

Nano. Lett., 2014, 14, 923-932

130718460442541188.gif

 

47. Highly Biocompatible Zwitterionic Phospholipids Coated Upconversion Nanoparticles for Efficient Bioimaging

Chi Yao, Peiyuan Wang, Lei Zhou, Rui Wang, Xiaomin Li, Dongyuan Zhao, and Fan Zhang*

Anal. Chem.2014, 86, 9749-9757

130718459350778742.gif

 

46. NIR luminescent nanomaterials for biomedical imaging

Rui Wang, Fan Zhang*

J. Mater. Chem. B2014, 2, 2422-2443

130718457567086721.gif

 

45. Large pore mesostructured cellular silica foam coated magnetic oxide composites with multilamellar vesicle shells for adsorption

Jianping Yang, Fan Zhang,* Wei Li, Dong Gu, Dengke Shen, Jianwei Fan, Wei-xian Zhang and Dongyuan Zhao*

Chem. Commun.2014, 50, 713–715

130718450831071443.gif

 

44. Dual-Pore Mesoporous Carbon@Silica Composite Core-Shell Nanospheres for Multidrug Delivery

Yin Fang, Gengfeng Zheng, Jianping Yang, Haosha Tang, Yafeng Zhang, Biao Kong, Yingying Lv, Congjian Xu, Abdullah M. Asiri, Jian Zi, Fan Zhang and Dongyuan Zhao*

Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 5366-5370

130718446843223351.gif

 

43. Mesoporous Silica-Coated Plasmonic Nanostructures for Surface-Enhanced Raman Scattering Detection and Photothermal Therapy

Jianping Yang, Dengke Shen, Lei Zhou, Wei Li, Jianwei Fan, Ahmed Mohamed El-Toni, Wei-xian Zhang, Fan Zhang*, and Dongyuan Zhao*

Adv. Healthcare Mater., 2014, 3, 1620-1628

130718442449842064.gif

 

42. Engineering Homogeneous Doping in Single Nanoparticle To Enhance Upconversion Efficiency

Xiaomin Li, Rui Wang, Fan Zhang*, and Dongyuan Zhao*

Nano Lett., 2014, 14, 3634-3639

130530907138551044.gif

41. Highly efficient lanthanide upconverting nanomaterials: Progresses and challenges

Xiaomin Li, Fan Zhang*, Dongyuan Zhao

Nano today, 2013, 8, 643-676

130530889099749284-s.jpg

 

40. Nd3+ Sensitized Up/Down Converting Dual-Mode Nanomaterials for Efficient In-vitro and In-vivo Bioimaging Excited at 800 nm

Xiaomin Li, Rui Wang, Fan Zhang, Lei Zhou,Dengke Shen, Chi Yao and Dongyuan Zhao

Sci. Rep., 2013, 3, 3536

130530887975324970-s.jpg

 

39. Spatially Confined Fabrication of Core-Shell Gold Nanocages@Mesoporous Silica for Near-Infrared Controlled Photothermal Drug Release

Jianping Yang, Dengke Shen, Lei Zhou, Wei Li, Xiaomin Li, Chi Yao, Rui Wang, Ahmed Mohamed El-Toni, Fan Zhang* and Dongyuan Zhao*

Chem. Mater.2013, 25, 3030-3037

130530885787149814.gif

 

38. Uniform wurtzite MnSe nanocrystals with surface-dependent magnetic behavior

Jie Zhang, Fan Zhang, Xuebing Zhao, Xinran Wang, Lifeng Yin, Chongyun Liang, Min Wang, Ying Li, Jiwei Liu, Qingsong Wu, Renchao Che

Nano Research, 2013, 6, 275-285

130530883833408066.gif

 

37. Microwave Absorption Enhancement of Multifunctional Composite Microspheres with Spinel Fe3O4 Cores and Anatase TiO2 Shells

Jiwei Liu, Renchao Che*, Huajun Chen, Fan Zhang, Feng Xia, Qingsong Wu and Min Wang

Small, 2012, 8, 1214-1221

130530880645725741.jpg

 

36. Multifunctional Upconversion-Magnetic Hybrid Nanostructured Materials: Synthesis and Bioapplications

Xiaomin Li, Dongyuan Zhao, and Fan Zhang*

Theranostics, 2013, 3, 292-305.

130530876394022558.jpg

35. Successive Layer-by-Layer Strategy for Multi-Shell Epitaxial Growth: Shell Thickness and Doping Position Dependence in Upconverting Optical Properties

Xiaomin Li, Dengke Shen, Jianping Yang, Chi Yao, Renchao Che, Fan Zhang*, and Dongyuan Zhao*

Chem. Mater., 2013, 25, 106-112

130530873504097263.gif

34. NIR-Triggered Release of Caged Nitric Oxide using Upconverting Nanostructured Materials

John V. Garcia, Jianping Yang, Dengke Shen, Chi Yao, Xiaoming Li, Rui Wang, Galen D. Stucky*, Dongyuan Zhao*, Peter C. Ford,* and Fan Zhang*

Small, 2012, 8, 3800-3805

130530871217616484.jpg

 

33. One-Step Hydrothermal Synthesis of Carboxyl-Functionalized Upconversion Phosphors for Bioapplications

Jianping Yang, Dr. Dengke Shen, Xiaomin Li, Wei Li, Yin Fang, Yong Wei, Chi Yao, Prof. Bo Tu, Prof. Fan Zhang* and Prof. Dongyuan Zhao

Chem. Eur. J., 2012, 18, 13642-13650

130530867231028464.jpg

 

32. A Versatile Kinetics-Controlled Coating Method To Construct Uniform Porous TiO2 Shells for Multifunctional Core-Shell Structures

Wei Li , Jianping Yang , Zhangxiong Wu , Jinxiu Wang , Bin Li, Shanshan Feng, Yonghui Deng, Fan Zhang, and Dongyuan Zhao*

J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 11864-11867

130530859806743820.gif

 

31. Ligand exchange triggered controlled-release targeted drug delivery system based on core-shell superparamagnetic mesoporous microspheres capped with nanoparticles

Zhaogang Teng, Xingang Zhu, Gengfeng Zheng, Fan Zhang, Yonghui Deng, Lichen Xiu, Wei Li, Qing Yang* and Dongyuan Zhao*

J. Mater. Chem., 2012, 22, 17677-17684

130530856882236547.gif

 

30. Direct Imaging the Upconversion Nanocrystal Core/Shell Structure at the Subnanometer Level: Shell Thickness Dependence in Upconverting Optical Properties

Fan Zhang*, Renchao Che, Xiaomin Li, Chi Yao, Jianping Yang, Dengke Shen, Pan Hu, Wei Li and Dongyuan Zhao *

Nano Lett., 2012, 12, 2852-2858

130530854916154094.gif

 

29. Vapor assisted “in situ” transformation of mesoporous carbon-silica composite for hierarchically porous zeolites

Chunfeng Xue, Fan Zhang*, Limin Wu, Dongyuan Zhao

Microporous and Mesoporous Materials, 2012, 15, 495-500

130530852742449765.jpg

 

28. Mesoporous Multifunctional Upconversion Luminescent and Magnetic “Nanorattle” Materials for Targeted Chemotherapy

Fan Zhang*, Gary B. Braun, Alessia Pallaoro, Yichi Zhang, Yifeng Shi, Daxiang Cui, Martin Moskovits, Dongyuan Zhao, and Galen D. Stucky*

Nano Lett., 2012, 12, 61-67

130530849917718200.gif

 

27. Copper oxide activation of soft-templated mesoporous carbons and their electrochemical properties for capacitors

Chunfeng Xue, Yingying Lv, Fan Zhang*, Limin Wu and Dongyuan Zhao*

J. Mater. Chem., 2012, 22, 1547-1555

130530847186822001.gif

 

26. A comprehensive study on KOH activation of ordered mesoporous carbons and their supercapacitor application

Yingying Lv, Fan Zhang*, Yuqian Dou, Yunpu Zhai, Jinxiu Wang, Haijing Liu, Yongyao Xia, Bo Tu and Dongyuan Zhao*

J. Mater. Chem., 2012, 22, 93-99

130530845307534512.gif

25. Surfactant-Free Synthesis of Bi2Te3-Te Micro-Nano Heterostructure with Enhanced Thermoelectric Figure of Merit

Yichi Zhang, Heng Wang, Stephan Kräemer, Yifeng Shi, Fan Zhang, Matt Snedaker, Kunlun Ding, Martin Moskovits, G. Jeffrey Snyder, and Galen D. Stucky*

ACS Nano2011, 5, 3158-3165

130530798656006197.gif

 

24. Fluorescence Upconversion Microbarcodes for Multiplexed Biological Detection: Nucleic Acid Encoding

Fan Zhang*, Qihui Shi, Yichi Zhang, Yifeng Shi, Kunlun Ding, Dongyuan Zhao and Galen D. Stucky*

Adv. Mater.2011, 23, 3775-3779

130530796829121706.jpg

 

23. Core-shell Ag@SiO2@mSiO2 mesoporous nanocarriers for metal-enhanced fluorescence

Jianping Yang, Fan Zhang*, Yiran Chen, Sheng Qian, Pan Hu, Wei Li, Yonghui Deng, Yin Fang, Lu Han, Mohammad Luqman and Dongyuan Zhao*

Chem. Commun., 2011, 47, 11618-11620

130530790668799355.gif

 

 

22. Hydrothermal Etching Assisted Crystallization: A Facile Route to Functional Yolk-Shell Titanate Microspheres with Ultrathin Nanosheets-Assembled Double Shells

Wei Li, Yonghui Deng*, Zhangxiong Wu, Xufang Qian, Jianping Yang, Yao Wang, Dong Gu, Fan Zhang, Bo Tu, and Dongyuan Zhao*

J. Am. Chem. Soc.2011, 133, 15830-15833

130530788402149710.gif

 

21. Container Effect in Nanocasting Synthesis of Mesoporous Metal Oxides

Xiaohong Sun, Yifeng Shi*, Peng Zhang, Chunming Zheng, Xinyue Zheng, Fan Zhang, Yichi Zhang, Naijia Guan*, Dongyuan Zhao, and Galen D. Stucky*

J. Am. Chem. Soc.2011, 133, 14542-14545

130530758351890934.gif

 

20. Kilogram-scale synthesis of ordered mesoporous carbons and their electrochemical performance

Jinxiu Wang, Chunfeng Xue, Yingying Lv, Fan Zhang*, Bo Tu, Dongyuan Zhao

Carbon2011, 49, 4580-4588

130530755617254522.jpg

 

19. Synthesis of ordered mesoporous alumina with large pore sizes and hierarchical structure

Qingling Wu, Fan Zhang*, Jianping Yang, Qiang Li, Bo Tu, Dongyuan Zhao*

Microporous and Mesoporous Materials2011, 143, 406-412

130530754274067696.jpg

 

18. A Self-Template Strategy for the Synthesis of Mesoporous Carbon Nanofibers as Advanced Supercapacitor Electrodes

Wei Li, Fan Zhang, Yuqian Dou, Zhangxiong Wu, Haijing Liu, Xufang Qian, Dong Gu, Yongyao Xia, Bo Tu* and Dongyuan Zhao*

Adv. Energy Mater.2011, 1, 382-386

130530751840738517.gif

17. Low-Temperature Pseudomorphic Transformation of Ordered Hierarchical Macro-mesoporous SiO2/C Nanocomposite to SiC via Magnesiothermic Reduction

Yifeng Shi, Fan Zhang, Yong-Sheng Hu*, Xiaohong Sun, Yichi Zhang, Hyung Ik Lee, Liquan Chen and Galen D. Stucky*

J. Am. Chem. Soc.2010, 132, 5552-5553

130530750178513443.gif

 

 

16. Photoluminescence modification in upconversion rare-earth fluoride nanocrystal array constructed photonic crystals

Fan Zhang, Yonghui Deng, Yifeng Shi, Renyuan Zhang and Dongyuan Zhao*

J. Mater. Chem., 2010, 20, 3895-3900

130530745609812129.gif

 

 

15. Fabrication of Ag@SiO2@Y2O3:Er Nanostructures for Bioimaging: Tuning of the Upconversion Fluorescence with Silver Nanoparticles

Fan Zhang, Gary B. Braun, Yifeng Shi, Yichi Zhang, Xiaohong Sun, Norbert O. Reich, Dongyuan Zhao and Galen Stucky*

J. Am. Chem. Soc.2010, 132, 2850-2851

130530743726094386.gif

 

 

14. Mesoporous Silica Encapsulating Upconversion Luminescence Rare-Earth Fluoride Nanorods for Secondary Excitation

Jianping Yang, Yonghui Deng, Qingling Wu, Jing Zhou, Haifeng Bao, Qiang Li, Fan Zhang , Fuyou Li, Bo Tu* and Dongyuan Zhao*

Langmuir2010, 26, 8850-8856

130530742082090355.gif

13. Formation of Hollow Upconversion Rare-Earth Fluoride Nanospheres: Nanoscale Kirkendall Effect During Ion Exchange

Fan Zhang, Yifeng Shi, Xiaohong Sun, Dongyuan Zhao and Galen D. Stucky*

Chem. Mater.2009, 21, 5237-5243

130530715201772888.gif

 

12. Shape, Size, and Phase-Controlled Rare-Earth Fluoride Nanocrystals with Optical Up-Conversion Properties

Fan Zhang, Jing Li Dr., Jiong Shan, Lei Xu Prof. Dr. and Dongyuan Zhao Prof. Dr.*

Chem. Eur. J., 2009, 15, 11010-11019

130530711716173523.jpg

 

 

11. Fabrication of ordered magnetite-doped rare earth fluoride nanotube arrays by nanocrystal self-assembly

Fan Zhang, Dongyuan Zhao*

Nano Research2009, 2, 292-305

130530708463107459.jpg

 

 

10. Synthesis of Uniform Rare Earth Fluoride (NaMF4) Nanotubes by In Situ Ion Exchange from Their Hydroxide [M(OH)3] Parents

Fan Zhang and Dongyuan Zhao*

ACS Nano2009, 3, 159-164

130530706773300807.gif

 

9. A “teardown” method to create large mesotunnels on the pore walls of ordered mesoporous silica

Dong Gu, Fuqiang Zhang, Yifeng Shi, Fan Zhang, Zhangxiong Wu, Yonghui Deng, Lijuan Zhang, Bo Tu, Dongyuan Zhao*

Journal of Colloid and Interface Science, 2008, 328, 338-343

130530705101565190.jpg

 

 

8. A novel approach to the construction of 3-D ordered macrostructures with polyhedral particles

Yonghui Deng, Chong Liu, Jia Liu, Fan Zhang, Ting Yu, Fuqiang Zhang, Dong Gu and Dongyuan Zhao*

J. Mater. Chem., 2008, 18, 408-415

130530702886338486.jpg

 

 

7. Ordered Mesostructured Rare-Earth Fluoride Nanowire Arrays with Upconversion Fluorescence

Fan Zhang, Ying Wan, Yifeng Shi, Bo Tu and Dongyuan Zhao*

Chem. Mater.2008, 20, 3778-3784

130530691123785706.gif

 

 

6. Controlled Synthesis of Ordered Mesoporous C-TiO2 Nanocomposites with Crystalline Titania Frameworks from Organic-Inorganic-Amphiphilic Coassembly

Ruili Liu, Yingjie Ren, Yifeng Shi, Fan Zhang, Lijuan Zhang, Bo Tu and Dongyuan Zhao*

Chem. Mater., 2008, 20, 1140-1146

130530688722818379.gif

 

5. Uniform Nanostructured Arrays of Sodium Rare-Earth Fluorides for Highly Efficient Multicolor Upconversion Luminescence

Fan Zhang, Ying Wan Dr., Ting Yu, Fuqiang Zhang Dr., Yifeng Shi Dr., Songhai Xie Dr., Yigang Li Dr., Lei Xu Prof. Dr., Bo Tu Dr. and Dongyuan Zhao Prof. Dr.

Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 7976-7979

130530684482045820.jpg

 

4. Mesoporous Carbon Single-Crystals from Organic-Organic Self-Assembly

Fuqiang Zhang, Dong Gu, Ting Yu, Fan Zhang, Songhai Xie, Lijuan Zhang, Yonghui Deng, Ying Wan, Bo Tu, and Dongyuan Zhao*

J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 7746-7747

130530680177509615.gif

 

3. Formation of Mesoporous Carbon With a Face-Centered-Cubic Fdequation imagem Structure and Bimodal Architectural Pores From the Reverse Amphiphilic Triblock Copolymer PPO-PEO-PPO

Yan Huang, Huaqiang Cai, Ting Yu, Fuqiang Zhang, Fan Zhang, Yan Meng, Dong Gu, Ying Wan Dr., Xiuli Sun Dr., Bo Tu Dr. and Dongyuan Zhao Prof. Dr.

Angew. Chem., 2007, 119, 1107-1111

2. Near-infrared Nanomaterials : Preparation, Bioimaging and Therapy Applications

Editor(s): Fan Zhang

The Royal Society of Chemistry, 2016

1504060273239256.gif

 

1. Photon Upconversion Nanomaterials

Fan Zhang

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015

1504009195272262.jpg