Alumni

PostdoctoralLidan Hu (胡丽丹)
bluebaby47@126.com


Baozhou Zhao (赵宝洲)
823184209@qq.com


Yong Fan (凡勇)
fan_yong@fudan.edu.cn


Dandan Li (李丹丹)
dandanli1508@163.com


Lin Xiong (熊麟)
13935321@qq.com


Hongxin Zhang (张洪新)
zhanhonxin@163.com


Zuhai Lei (雷祖海)
lei_zuhai@fudan.edu.cn


Qisong Zhang (张琦松)
qisongzhang@fudan.edu.cn


Ph. D. StudentsChi Yao (姚池)
11210220008@fudan.edu.cn


Peiyuan Wang (王培园)
13110220018@fudan.edu.cn


Lei Zhou (周磊)
12110220005@fudan.edu.cn


Rui Wang (王睿)
14110220039@fudan.edu.cn


Shangfeng Wang (王尚风)
16110220044@fudan.edu.cn


Lu Liu (刘璐)
15110220021@fudan.edu.cn


Benhao Li (李本浩)
16110220039@fudan.edu.cn


Mengyao Zhao (赵梦瑶)
17110220062@fudan.edu.cn


Yanling Yang (杨燕玲)
16110220047@fudan.edu.cn


M. S. StudentsLei Chen (陈蕾)
12210220003@fudan.edu.cn


Jichuang Mao (毛积闯)
13210220061@fudan.edu.cn


Chengli Wang (王呈力)
13210220004@fudan.edu.cn


Zhenzhen Guo (郭禛禛)
13210220017@fudan.edu.cn